Kvalitet, miljö & arbetsmiljö

Riktlinjer för vårt arbete

Kvalitetspolicy

Högsta ledningen har fastställt att organisationens kvalitetsledningssystem ska grundas på ISO 9001:2015. Kvalitetsarbetet ska vara förenligt med tydligt ansvar och effektivitet. Kvalitetsarbetet ska drivas öppet och engagerat, kvalitetsarbetet ska skapa förtroende för vår verksamhet och för kunder, ägare, anställda, myndigheter och andra intressenter. Kvalitetsfrågor och mål ska införlivas i alla delar av vår organisation och dess verksamheter.

Organisation

Organisationens högsta ledning har det övergripande ansvaret för kvalitetsledningssystemet.

Mål

Vi ska sträva efter att vara kvalitetsmedvetna i organisationens olika verksamheter.

All personal har kunskap om kvalitetsarbetet och den styrning som finns i relevant utsträckning, vilket ska bidra till ökad medvetenhet och utgöra stöd för medarbetare, partners och intressenter. För att uppnå våra kvalitetsmål ska vi:

• Sträva efter en helhetssyn för kvalitetsarbetet, ha mätbara kvalitetsmål och arbeta med uppföljning och ständiga förbättringar

• Minska våra interna och externa kostnader som beror på bristande kvalitet

• Minska negativa medarbetar- eller kundreaktioner från intressenter

• Utbilda, informera och engagera vår personal till delaktighet och ansvar inom kvalitet

• Ställa kvalitetskrav på leverantörer, entreprenörer och samarbetspartners

• Öppet redovisa verksamheters kvalitetsarbete

Uppföljning, rapportering och utvärdering ska ske löpande för att bevaka att:

• Beslutade åtgärder är genomförda och periodiska mål är uppfyllda

• Regler och avtal följs

Miljöpolicy

Miljöpolicyn är kopplad till affärsidén.

Vi strävar efter att ha kunskap och vilja att anpassa oss till kundernas och samhällets krav på ekologisk uthållighet och minsta möjliga miljöpåverkan så att vi skyddar miljön.

• Vid val av fordon och andra produktionshjälpmedel samt service- och underhållsprodukter skall, där det är ekonomiskt rimligt, det mest miljövänliga alternativet väljas.

• Vi skall arbeta med ständiga förbättringar för att förbättra vår miljöprestanda.

• Vi skall löpande identifiera våra betydande miljöaspekter och ta fram tydliga miljömål för att kunna minimera vår miljöpåverkan.

• Vi skall tillsammans med anlitad expertis ha en så god kunskap om miljöfrågor för att på ett tidigt stadium om möjligt kunna förebygga framtida krav från myndigheter och nya lagar och föreskrifter.

• Vi skall hantera avfall och restprodukter så följer kommun- och myndighetskrav.

Vi strävar efter att ständigt förbättra vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Denna strävan når vi genom

• att se till att våra inköp sker enligt Bra Miljöval i möjligaste mån (eller likvärdigt som är det miljömässigt bästa valet)

• att utvärdera leverantörer med avseende på deras miljöpåverkan

• att minska spill och överförbrukning av förbrukningsmateriel

• att drivmedel till fordon skall vara EUR Diesel eller ännu mindre miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet ska vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller kommer till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på vår arbetsplats. Vår arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och alla individer ska behandlas jämlikt och med respekt.

Gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet är en nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På vår arbetsplats innebär det:

• att arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i allt vi gör,

• att arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och skyddsombud

• att chefer och arbetsledare har/får rätt kunskaper, kompetens, resurser och befogenheter för att kunna verka för en bra och säker arbetsmiljö,

• att alla anställda får den introduktion och utbildning de behöver för att kunna arbeta säkert och hälsosamt,

• att vi regelbundet, och vid förändringar, undersöker och riskbedömer såväl vår fysiska som vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö för att kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats,

• att alla tillbud och olyckor som inträffar rapporteras och utreds så att vi kan vidta åtgärder,

• att vi årligen följer upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete,

• att vi har ett tydligt och synligt ledarskap med respekt och omsorg om varje medarbetare,

• att vi genomför kollektiva skyddsåtgärder som passar alla i första hand. men att vi också anpassar av krav och förutsättningar efter var och ens förmåga,

• att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.

• att vi lever upp till den lagstiftning som finns på arbetsmiljöområdet samt att vi når våra arbetsmiljömål

Alkohol- och drogpolicy

Arbetsgivaren är skyldig att upprätthålla en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykiskt. En god arbetsmiljö är inte förenlig med bruk av alkohol och andra droger eller hälsofarliga ämnen varför detta inte får förekomma på arbetsplatsen. Denna policy och rutiner för arbetsanpassning och rehabilitering är framtagen av företagets styrelse som även ansvarar för årlig revision.

Syfte

Företagets alkohol- och drogpolicy syftar till att förebygga sjukdom och olycksfall i arbetet samt att skapa en god arbetsmiljö för alla medarbetare.

Riktlinjer

Företaget ska verka för att motverka eventuella missbruksproblem inom företaget.

Narkotika 

Befattning med narkotika utgör ett brott enligt svensk lag och accepteras inte av företaget. Företaget kräver av medarbetare, samt övriga verksamma inom företaget, att avstå från all befattning med narkotikaklassade preparat såväl under arbetstid som på fritiden (gäller ej av läkare föreskriven medicin).

Läkemedel 

Arbetstagaren är skyldig att informera arbetsgivaren om medicinering som kan påverka arbetsmiljön negativt.

Under arbetstid 

Det är inte tillåtet vare sig för anställda inom företaget eller andra verksamma inom företaget att bruka eller vara påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid eller på arbetsplatsen. Den som uppträder påverkad av alkohol eller andra droger under arbetstid eller på arbetsplatsen ska omedelbart, på ett betryggande sätt, sändas hem. Vid misstanke eller kännedom om att någon inom företaget brukar alkohol eller andra droger under arbetstid ska vederbörandes närmaste arbetsledare alternativt personalansvarig kontaktas för vidare åtgärder. Vid representation och personalfester I de fall där det serveras alkohol vid representation eller personalfester skall nyttjandet vara restriktivt. Det är också viktigt att bra alkoholfria alternativ finns lättillgängliga. Visa respekt för den som väljer att avstå från alkohol. Ingen ska känna sig tvingad att dricka alkohol eller ange skäl till varför man väljer att avstå från det.

Rehabilitering 

Arbetsgivaren är skyldig att utreda behovet av rehabilitering för den som behöver hjälp att komma ur ett missbruk av alkohol eller andra droger. En person som erbjudits rehabilitering men ej deltar i denna riskerar att förlora sin anställning.

Ansvar

Företagets chefer ansvarar för att alla anställda inom bolaget är förtrogna med företagets alkohol- och drogpolicy, men det ligger på individens ansvar att följa den. Att bryta mot företagets alkohol- och drogpolicy kan komma att leda till disciplinära påföljder.

Trafiksäkerhetspolicy

Trafiksäkerhetspolicyn är kopplad till affärsidén.

• Våra arbeten skall alltid kännetecknas av hög trafiksäkerhet.

• Våra kunder och medtrafikanter skall uppleva säkerhet och trygghet.

• Våra åtgärder och beteenden i trafiken skall bidra till att minska antalet trafikolyckor.

 

Detta innebär följande:

• Fordon och maskiner skall vara i bra och trafiksäkert skick

• Lagar och förordningar skall undantagslöst följas avseende vägbelastning och framförande av våra fordon och maskiner.

• Stor hänsyn skall tas till medtrafikanter. Vi skall vara ett föredöme i trafiken

• Bilbälte skall alltid användas

• All personal som framför ett fordon eller en maskin skall vara alkohol- och drogfria

Trafiksäkerhetsmål

• Tillsyn av samtliga fordon skall genomföras kontinuerligt

 

Kontroller

• Egenkontroll av förarnas behörighetsbevis, körkort med rätt behörighet genomförs kontinuerligt samt vid nyanställning.

• Avvikelser rapporteras till VD som har att besluta om åtgärder.

• Ansvaret för att kontrollen genomförs har VD.

 

Förarinstruktion

• Arbeta med ett trafiksäkert beteende baserat på trafiksäkerhetspolicyn

• Håll hastighetsgränserna – ta hänsyn till väglaget

• Håll avstånd till framförvarande

• Använd alltid bilbälte

• Följ kör- och vilotidsreglerna

• Överlasta inte

• Lastsäkra alltid

• Kontrollera alltid dagligen innan körning att fordon är ok och trafiksäker

• Påtala alltid problem – skriv förbättringsrapporter

 

Policyn är kommunicerad till samtliga medarbetare och finns tillgänglig för övriga parter.

Policyn skall granskas en gång per år i samband med ledningens genomgång.

Hofors den 20 maj 2019

Rikard Rask

VD

Certifiering